top of page

Dasar Privasi

 

Privasi anda penting bagi kami. Dasar Privasi ini menjelaskan dasar kami dalam mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda mengikut Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA") dan undang-undang Malaysia yang berkenaan. Maklumat Peribadi yang anda kemukakan kepada kami sekarang atau dari semasa ke semasa atau yang kami berikan kepada kami sebelumnya akan digunakan dan diproses, dan terus digunakan dan diproses oleh kami, sesuai dengan Dasar Privasi ini (seperti yang diubah atau disemak dari dari masa ke semasa). Dengan memberikan Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini dan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini. Kami berhak mengubah, mengubah atau menyemak semula Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang pengemaskinian akan disiarkan di laman web kami.

Dalam Dasar Privasi ini,

"Loob" merujuk kepada Loob Holding Sdn Bhd (No Pendaftaran: 201001021759 (905529- P)).

"Maklumat Peribadi" merujuk kepada apa-apa maklumat yang dimiliki atau dikawal oleh kami yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda (atau individu lain) sehingga anda (atau individu lain) dikenal pasti atau dikenali dari maklumat tersebut atau dari maklumat lain yang dimiliki oleh kami.

"Produk dan Perkhidmatan" bermaksud sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Loob.

"Kami", merujuk kepada Loob.

"Loob Group" merujuk kepada Loob Holding Sdn Bhd dan termasuk anak syarikatnya, syarikat berkaitan dan bersekutu sebagaimana yang ditakrifkan dalam Seksyen 7 Akta Syarikat 2016

1. Maklumat Peribadi

1.1   Apa yang kami kumpulkan dari anda

Supaya kami dapat memberi Produk dan Perkhidmatan kepada anda, kami mungkin meminta anda untuk mendedahkan Maklumat Peribadi tertentu, seperti:

(a) maklumat peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan, umur, jantina, kewarganegaraan, tarikh lahir, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lain.

(b) maklumat berkaitan Produk dan Perkhidmatan yang telah anda beli dari kami atau telah mendaftar dengan kami untuk pembelian, perkhidmatan, maklumat, kemas kini, pertanyaan, dll.

(c) minat atau pilihan peribadi seperti bahasa, produk atau kandungan, komunikasi dan pilihan pemasaran

(d) maklumat lain yang, telah atau mungkin dikumpul oleh kami atau yang anda berikan kepada kami, dari semasa ke semasa, berkaitan dengan sebarang perkhidmatan, transaksi, peraduan, tinjauan, promosi, soal selidik, borang atau komunikasi dengan kami.

(e) foto anda dan gambar lain, melalui pengawasan video yang dipasang di beberapa bahagian premis kami yang sebahagian daripada infrastruktur keselamatan kami

(f) Nama pegguna, kata laluan, gambar profil dan pengecam-pengecam yang lain untuk mengakses aplikasi mudah alih Tealive.

(g) maklumat pembayaran (termasuk butiran akaun bank atau kad debit / kredit) semasa anda membuat pembayaran melalui aplikasi mudah alih Tealive, kad Tealive atau e-wallet anda.

(h) Maklumat mengenai minat umum anda dengan mengakses cookies yang tersimpan di komputer dan telefon bimbit anda semasa anda melayari laman web kami.

1.2   Bagaimana Maklumat Peribadi anda dikumpul

Maklumat Peribadi anda mungkin diperlolehi terus dari anda atau wakil anda yang sah termasuk:

(a) semasa anda mendaftar untuk membeli Produk dan Perkhidmatan atau mendaftarkan minat anda kepada kami untuk membeli atau mendapatkan maklumat, perkhidmatan dan kemas kini mengenai Produk dan Perkhidmatan.

(b) semasa anda mendaftar untuk tetapkan akaun anda di aplikasi mudah alih Tealive.

(c) semasa anda melayari laman web atau laman rangkaian sosial kami.

(d) semasa anda memasuki peraduan, acara pemasaran atau menjawab kaji selidik, promosi atau soal selidik.

(e) semasa anda bermain pemainan dalam talian kami.

(f) dari sumber pihak ketiga seperti agensi rujukan kredit, agensi pencegahan penipuan dan sumber maklumat yang tersedia untuk umum atau dengan rakan jenama yang kami bekerjasama.

(g) Sebarang transaksi atau pertanyaan atau komunikasi yang dibuat dengan atau kepada kami.

(h) semasa anda mengisi borang tuntutan hadiah.

1.3 Tujuan mengumpul dan memproses Maklumat Peribadi anda

Data Peribadi anda akan diproses oleh kami atau pihak ketiga yang lain (mengikut mana-mana yang berkenaan) seperti sekutu, penaja, rakan kongsi, juruaudit, perunding, peguam, penasihat, badan kerajaan, atau pihak lain yang berkaitan untuk tujuan berikut:

(a) untuk memproses permohonan, pertanyaan atau permintaan anda.

(b) untuk memberi Produk dan Perkhidmatan kepada anda termasuk memberi anda maklumat terkini.

(c) untuk tujuan pentadbiran dan operasi dalaman (termasuk tetapi tidak terhad kepada pengembangan produk, latihan, pengujian, penyelidikan, penyelesaian masalah, perakaunan dan pembayaran) dan bagi memudahkan pentadbiran dan pengurusan untuk memberi kesan kepada transaksi komersial sebagaimana yang anda perlukan.

(d) Untuk menjawab pertanyaan anda.

(e) Untuk menghasilkan data, laporan dan statistic awanama atau mematuhi cara yang tidak mengidentifikasi anda sebagai individu tertentu.

(f) Untuk membantu kami memantau dan menambah baik Produk dan Perkhidmatan kami.

(g) Untuk mematuhi undang-undang, proses atau pertanyaan oleh pihak berkusa, dan agensi penguatkuasaan.

(h) untuk menegakkan dan / atau mempertahankan mana-mana hak kita.

(i) untuk menyimpan rekod yang diperlukan bagi tujuan keselamatan, tuntutan atau undang-undang lain

(j) untuk memasarkan dan mempromosikan produk dan perkhidmatan lain yang ditawarkan atau mungkin ditawarkan oleh kami atau rakan kongsi kami dari semasa ke semasa; dan/atau

(k) apa-apa tujuan lain seperti yang dapat ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa sehingga yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan.

1.4   Data Peribadi Sensitif

Kami tidak mengumpul maklumat yang dikategorikan sebagai "Data Peribadi Sensitif" dari anda. Sekiranya pengumpulan maklumat tersebut (yang merangkumi sejarah perubatan dan kondisi, agama, dan kepercayaan politik) segera terjadi, kami akan meminta persetujuan eksplisit anda.

1.5   Keperluan Maklumat

Adalah perlu bagi kami untuk mengumpulkan dan memproses Maklumat Peribadi anda agar kami dapat memberikan Produk and Perkihdmatan kepada anda. Sekiranya anda memilih untuk tidak memberi kami Maklumat Peribadi anda, tidak menyetujui pemberitahuan privasi kami atau menarik balik persetujuan anda di sini, kami mungkin tidak dapat memberi anda Produk dan Perkhidmatan tertentu, jika sama sekali.

1.6   Pengekalan Data

Kami akan menyimpan Maklumat Peribadi anda sambil mematuhi Dasar Privasi ini selama hubungan anda bersama kami, atau untuk jangka masa yang mungkin diperlukan bagi melindungi kepentingan kami atau jika dikehendaki oleh undang-undang. Kami kemudian akan segera membuang Maklumat Peribadi selepas waktu ini.

1.7   Keizinan Anda

Dengan memberikan Maklumat peribadi anda kepada kami, anda menyutujui penggunaan Maklumat peribadi tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Di mana anda telah menyatakan persetujuan anda untuk menerima pemasaran atau promosi terkini dari kami, anda menyetujui penggunaan Maklumat Peribadi seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

2.  Pendedahan

Untuk memudahkan tujuan di atas dan penyediaan produk dan perkhidmatan kepada anda, mungkin ada situasi di mana kami diminta untuk mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada kelas pihak ketiga berikut:

(a) syarikat dalam Loob Group.

(b) pihak berkuasa pengawalseliaan dan agensi penguatkuasaan.

(c) mana-mana pengadilan atau pihak terkait yang berkait dengan tuntutan atau proses undang-undang.

(d) individu, syarikat atau organisasi yang bertindak sebagai kontraktor, penyedia perkhidmatan, perunding, penasihat dan perunding profesional kami (termasuk tanpa had kepada juruaudit dan peguam)

(e) syarikat atau organisasi yang membantu kami dalam memproses transaksi dan pembayaran anda.

3. Pemindahan Maklumat Peribadi ke Luar Malaysia

Sekiranya diperlukan, Maklumat Peribadi anda boleh diproses oleh entiti di luar Malaysia. Anda dengan ini mengizinkan kami memindahkan Maklumat Peribadi anda ke luar Malaysia, termasuk ke kelas pihak ketiga yang dinyatakan di atas.

Kami akan mengambil langkah yang wajar bagi melindungi data peribadi anda dan untuk memastikan bahawa pihak ketiga tidak akan menggunakan data tersebut dengan alasan lain selain daripada memberikan perkhidmatan yang dikontrakkan.

4. Pautan ke lawan web lain

Pautan ke laman web anak syarikat kami dan laman web pihak ketiga lain disediakan bagi kemudahan dan rujukan anda. Laman web sedemikian tidak akan tertakluk pada Dasar Privasi ini. Kami ingin menasihati bahawa laman web yang dipautkan mungkin mempunyai dasar privasi mereka sendiri. Kami tidak mengambil tanggungjawab atau tanggungan terhadap kandungan atau dasar privasi di laman web yang dipautkan.

5. Hak untuk Memohon Akses, Pembetulan dan Penghapusan Maklumat Peribadi

Tertakluk kepada ketentuan PDPA, anda berhak untuk meminta akses, pembetulan atau penghapusan Maklumat Peribadi anda, atau menarik balik persetujuan anda untuk penggunaan Maklumat Peribadi anda dengan menghubungi Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami (secara bertulis) seperti dinyatakan dalam Bahagian 6 di bawah.

Setelah menerima permintaan bertulis anda, kami mungkin meminta anda memberikan bukti identiti dan maklumat tambahan bagi membolehkan kami mengesahkan identiti anda.

6. Cara Menghubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau maklum balas yang berkaitan dengan Maklumat Peribadi anda dan / atau Dasar Privasi ini; ingin menarik balik persetujuan anda untuk penggunaan Maklumat Peribadi anda atau Dasar Privasi ini seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini; atau ingin mendapatkan akses atau membuat pembetulan pada Maklumat Peribadi, sila hubungi Pegawai Perlindungan Data Peribadi kami seperti berikut:

Ketua Perkhidmatan Berkongsi
Loob Holding Sdn Bhd
No.1, Taman Perindustrian Nouvelle 2,
Lorong Teknologi 3 / 4A, Taman Sains Selangor,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.

E-mel: hr@loob.com.my
Tel: 03-6151 8581
Faks: 03-6143 7580

Anda juga boleh memilih untuk tidak menerima bahan pemasaran atau promosi pada bila-bila masa dengan memilih pilihan ‘batalkan langganan’ yang disediakan dalam e-mel kami. 

Sekiranya terdapat percanggahan atau ketidakselarasan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia dalam Dasar Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai

bottom of page